Προγραμματισμός λειτουργίας σχολείων Πρ/θμιας Εκπ/σης

εγκύκλιος Φ. 12/676/61336/Γ1/13-6-2002
Διεύθυνση Σπουδών ΥΠ. Ε. Π. Θ.

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός λειτουργίας σχολείων Πρ/θμιας Εκπ/σης»

Η ποιοτική αναβάθμιση του σχολείου στην καθημερινή του λειτουργία, περνά μέσα από ισότιμη και συνυπεύθυνη συμμετοχή των εκπαιδευτικών (Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Γραφείων, Διευθυντών Σχολείων, διδακτικού προσωπικού) στη λειτουργία των σύγχρονων, δημιουργικών και αποδοτικών σχολείων και την προώθηση των νέων θεσμών και καινοτόμων προγραμμάτων που έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Με βάση την παραπάνω διάσταση διαμορφώνεται το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ορίζονται οι κανόνες για την άσκηση του έργου καθενός από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως σε γενικές γραμμές αναφέρονται στη συνέχεια.

1. Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού έργου από τη σχολική μονάδα αρχίζει τον Ιούνιο του λήγοντος διδακτικού έτους και οριστικοποιείται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου της νέας σχολικής χρονιάς. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τον ορισμό των τμημάτων, την ανάθεση τους σε εκπαιδευτικούς, την επιλογή των προγραμμάτων που θα εφαρμοστούν, τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό κ. λ. π.

2. Για την κατανομή των τμημάτων λαμβάνονται υπόψη οι κείμενες διατάξεις που προβλέπουν την αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό. Κατά συνέπεια στα σχολεία στα οποία η οργανικότητα βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών γίνεται σύμπτυξη των τμημάτων. Συγκρότηση ολιγομελών τμημάτων γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαθητών κ. λ. π. ) ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων και έγκριση του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η κατανομή των τμημάτων για το επόμενο διδακτικό έτος γίνεται το δεύτερο 10ήμερο του λήγοντος έτους, ώστε να γίνουν έγκαιρα γνωστές οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό

3. Η κάθε σχολική μονάδα παραλαμβάνει έγκαιρα τα διδακτικά βιβλία, τα οποία διανέμει στους μαθητές την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων και συντάσσει το ωρολόγιο πρόγραμμα εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου. Η σχολική εργασία αρχίζει από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων (11 Σεπτεμβρίου) με πλήρες πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, τόσο τα δημοτικά σχολεία όσο και τα νηπιαγωγεία λειτουργούν από την αρχή σύμφωνα με το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις διδακτικό ωράρια,

4. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων και των διευθυντών και υποδιευθυντών, εξαντλούν το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό ωράριο. Στις περιπτώσεις που πλεονάζουν διδακτικές ώρες σε εκπαιδευτικούς, εξυπηρετούνται πρωτίστως οι ανάγκες των ολοήμερων σχολείων και εφαρμόζονται προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, (οι διευθυντές δεν μπορούν να αναλάβουν πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας), περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας ή οι εκπαιδευτικοί διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου σε άλλο σχολείο, Συμπλήρωση ωραρίου σε προγράμματα ολοήμερου και ενισχυτικής διδασκαλίας γίνεται και για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Επισημαίνεται ότι για την ανάθεση του διδακτικού έργου σε καμιά περίπτωση δεν παραβιάζεται η σχετική διάταξη του νόμου 1566/1985, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των 6 ωρών. Κατά συνέπεια, οι σύλλογοι διδασκόντων λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που εξασφαλίζουν την άσκηση του υποχρεωτικού διδακτικού έργου εντός του εξαώρου, λαμβανομένης βέβαια υπόψη της ώρας έναρξης της εργασίας. (Π. χ. ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει υπηρεσία στις 07. 00 καλύπτει το διδακτικό ωράριο μέχρι τις 13. 00, αυτός που αναλαμβάνει υπηρεσία στις 08. 00 καλύπτει το διδακτικό του ωράριο μέχρι τις 14. 00, εκείνος που αναλαμβάνει στις 10. 00 μέχρι τις 16. 00 κ. λ. π. )

5. Η συγκρότηση των τμημάτων του ολοήμερου σχολείου γίνεται από τις πρώτες ημέρες έναρξης των μαθημάτων. Εφόσον οι ανάγκες των γονέων επιβάλλουν τη λειτουργία της πρωινής ζώνης (διάστημα 07. 00'-08. 00') και με την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν από 5 και πάνω μαθητές, λαμβάνεται μέριμνα για την κάλυψη της από εκπαιδευτικούς του σχολείου, με τρόπο που ο σύλλογος διδασκόντων θα αποφασίσει, (Π. χ. συμπλήρωση ωραρίου ενός ή περισσοτέρων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο για το χρόνο κάλυψης του διδακτικού ωραρίου. ) Δεν μπορεί όμως ο σύλλογος να αναθέσει την πρωινή ζώνη στο δάσκαλο που εφαρμόζει το πρόγραμμα του ολοήμερου, αφού αυτό θα είχε ως συνέπεια την εργασία του με διακεκομμένο ωράριο.

6. Πρώτιστο καθήκον της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί η προώθηση του προγράμματος του ολοήμερου σχολείου, που δεν αφορά μόνο έναν ή δύο εκπαιδευτικούς, αλλά αποτελεί υπόθεση του συλλόγου διδασκόντων και γενικά όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η ευθύνη για την εφαρμογή του ανήκει στα στελέχη της εκπαίδευσης και στο σύνολο του διδακτικού προσωπικού κάθε σχολικής μονάδας, αφού η συμμετοχή τους σ' αυτό αποτελεί υπηρεσιακή τους υποχρέωση και καθήκον Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συμμετέχουν στην κατάρτιση και τον έλεγχο εφαρμογής του προγράμματος, οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι στη συγκρότηση των τμημάτων, τη στελέχωση τους και τον έλεγχο της λειτουργίας τους, οι διευθυντές σε όλο το φάσμα των ενεργειών που προαναφέρθηκαν, ενώ οι εκπαιδευτικοί των σχολείων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την επιτυχία του προγράμματος, συνεργαζόμενοι με το διευθυντή και το δάσκαλο του τμήματος ή αναλαμβάνοντας μέρος των δραστηριοτήτων του. Ευθύνη της εκπαιδευτικής κοινότητας και κυρίως των στελεχών της αποτελεί η ενίσχυση των μαθητών και των οικογενειών τους στην περιφέρεια. Με βάση αυτή τη διάσταση θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την οργάνωση προγραμμάτων ολοήμερου σχολείου σε σχολεία της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων και των ολιγοθεσίων, καθώς και των περιπτώσεων που δεν έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις για ολοήμερο πρόγραμμα.

7. Καθήκον επίσης κα» υπηρεσιακή υποχρέωση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί η στήριξη και ο έλεγχος εφαρμογής προγραμμάτων που στοχεύουν στην ένταξη στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και στη σχολική πραγματικότητα των μαθητών- τέκνων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (τσιγγανόπαιδες, παλιννοστούντες, αλλοδαποί κ. λ. π).

8. Σε όλα τα σχολεία εντός του διδακτικού ωραρίου διδάσκουν οι μόνιμοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται από το δημόσιο. Στις περιπτώσεις λοιπόν που προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί μέσω άλλων φορέων (δήμων, συλλόγων γονέων κ. λ. π. ), με ανάλογα βεβαίως προσόντα, θα διατίθενται μόνο για τον εμπλουτισμό του προγράμματος του διευρυμένου ωραρίου.

9. Στο δημοτικό σχολείο διδάσκονται, χωρίς παραλείψεις, όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από το επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα, ανεξάρτητα αν έχουν διατεθεί ή όχι εκπαιδευτικό! ειδικοτήτων, με εξαίρεση το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας το οποίο παραλείπετε εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί εκπαιδευτικός της αντίστοιχης ειδικότητας. (Η Φυσική Αγωγή και η Μουσική, αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας, διδάσκονται από δασκάλους. ) Όλες οι ώρες κάθε μαθήματος διδάσκονται από τον ίδιο εκπαιδευτικό στους μαθητές του τμήματος. (Δηλαδή δεν διχοτομούνται τα μαθήματα. ) Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η Αισθητική Αγωγή (Εικαστική Αγωγή-Μουσική Αγωγή).

10. Αμέσως μετά τη στελέχωση των σχολικών μονάδων και την τοποθέτηση των προσλαμβανόμενων με υπουργική απόφαση αναπληρωτών, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων καταρτίζουν και υποβάλλουν στην οικεία Δ/νση Π. Ε. , το αργότερο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, τις φόρμες 1 (τα Νηπιαγωγεία) και 2 (τα Δημοτικά Σχολεία). Οι φόρμες στάλθηκαν με την υπ'αριθμ. 11422/Γ1/4-2-2002 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ και περιλαμβάνουν στοιχεία:

Τα στοιχεία του δελτίου λειτουργίας του σχολείου θα υποστούν τον προσήκοντα έλεγχο με αντιπαραβολή των στοιχείων που τηρούνται στο Υπουργείο και στις περιπτώσεις παράβασης ή παράλειψης των ισχυουσών διατάξεων θα αναζητηθούν και θα καταλογιστούν ευθύνες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ