Nα διατηρηθεί μέχρι .............

                                       

Βαθμός Ασφαλείας ...................

Αθήνα………21 – IOYN -2002…...

Αριθ. Πρωτ.  .…64885/Γ2..

Βαθ. Προτερ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ

 
 


                       

 

 

 

 

1. ΔΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ Β’ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Α’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

2. ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Β’ΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ Α’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΑ –ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ – ΤΕΕ)

 

 

Ερμού  15,  101 85 Αθήνα

Τηλέφωνο             :  3222584

Πληροφορίες: Η. Παναγιωτόπουλος                                      ΠΡΟΣ:                                                          

                        

(ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2002)                                                                                                                           

 

 

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ.

 

Ο εξοπλισμός μεγάλου αριθμού Σχολικών Μονάδων με σύγχρονα εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ, αλλά και η επικείμενη εγκατάσταση και άλλων εργαστηρίων σε ευρεία κλίμακα, καθιστούν απαραίτητη τη σύνταξη ενός πλαισίου για τη χρήση των εργαστηρίων αυτών.

 

Βασικός στόχος των εργαστηρίων αυτών είναι η διδασκαλία των μαθημάτων  της Πληροφορικής, της Χρήσης Η/Υ και εφαρμογών Η/Υ και των μαθημάτων των ειδικοτήτων των Τ.Ε.Ε. τα οποία απαιτούν τη χρήση Η/Υ από το πρόγραμμα σπουδών τους. Τα εργαστήρια αυτά  χρησιμοποιούνται από τα συστεγαζόμενα  σχολεία. Σε περίπτωση κοινού ωραρίου, το ωράριο  διδασκαλίας των μαθημάτων ρυθμίζεται με πρόγραμμα που καταρτίζουν οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων που  εμπλέκονται.

 

Αφού καλυφθεί η διδασκαλία των μαθημάτων της που αναφέρονται παραπάνω για όλες τις τάξεις, τις κατευθύνσεις και τους τομείς ΤΕΕ, η χρήση τους κατανέμεται κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

 

Α.  Εντός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου

 

α) για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων με χρήση πιστοποιημένου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπαιδευτικού λογισμικού και για παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου.

β) για την υποστήριξη συνθετικών εργασιών, στα πλαίσια θεσμοθετημένων σχολικών δραστηριοτήτων, όπως περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας κλπ.

γ) για την ηλεκτρονική αλληλογραφία του σχολείου, εάν δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή στα γραφεία της Διεύθυνσης του Σχολείου.

 

Β.  Εκτός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου

 

α)     για τα προγράμματα της «Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση»

β) για την ενδοσχολική επιμόρφωση καθηγητών στις ΤΠΕ-Ε.

γ) εκπαιδευτικές - επιμορφωτικές δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς (π.χ. Δημόσια ΙΕΚ).

 

            Διευκρινιστικά στις παραπάνω χρήσεις των εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 

 

1.      Οι εκπαιδευτικοί που δε διδάσκουν το μάθημα της Πληροφορικής και θα χρησιμοποιήσουν το εργαστήριο για διδακτικούς σκοπούς, πρέπει

 

      Σε μη πιστοποιημένους στις ΤΠΕ εκπαιδευτικούς παρέχεται μέχρι το τέλος του 2004 η δυνατότητα χρήσης του εργαστηρίου για την προετοιμασία (εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου) και την πραγματοποίηση διδασκαλιών στο αντικείμενό τους, με τη συνδρομή του υπευθύνου του εργαστηρίου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του.

 

2.      Σε κάθε περίπτωση το ωρολόγιο πρόγραμμα χρήσης των εργαστηρίων που αναφέρονται παραπάνω, θα ρυθμίζεται από το Διευθυντή Ενιαίου Λυκείου, Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό που θέλει να χρησιμοποιήσει το εργαστήριο και τον υπεύθυνο εργαστηρίου. Στις περιπτώσεις των ΣΕΚ / ΣΕ / ΤΕΕ η ρύθμιση γίνεται από το Δ/ντή του ΣΕΚ και τον Δ/ντή του ΤΕΕ ή από τον Δ/ντή του ΤΕΕ και τον υπεύθυνο  εργαστηρίου.

 

3.      Για τον εκπαιδευτικό που θα χρησιμοποιήσει το εργαστήριο για διδασκαλία μαθήματος εκτός της Πληροφορικής ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν και τους καθηγητές Πληροφορικής. Επιπλέον δεν επιτρέπεται να κάνει καμία  επέμβαση και τροποποίηση σε αρχεία, καταλόγους και το περιβάλλον διεπαφής (interface). Γενικότερα δεν επιτρέπεται να κάνει τροποποίηση ρυθμίσεων στους υπολογιστές του εργαστηρίου χωρίς την παρουσία ή την έγκριση του υπευθύνου του εργαστηρίου, και είναι υποχρεωμένος να συνδράμει τον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την επίλυση προβλημάτων που θα δημιουργηθούν από υπαιτιότητά του.

 

4.      Σε κάθε περίπτωση τα σχολεία και οι φορείς που χρησιμοποιούν από κοινού τα Εργαστήρια, έχουν υποχρέωση να φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία των Εργαστηρίων και το κάθε σχολείο ή φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη της επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργούνται από υπαιτιότητά του.

 

5.      Τονίζεται ότι κάθεκάθε διδάσκων που θα χρησιμοποιεί  το εργαστήριο, πρέπει να διαμορφώσει διάταξη (πλάνο), όπου θα φαίνεται η θέση του κάθε χρήστη μέσα στο εργαστήριο. Το πλάνο θα τηρείται  για το συγκεκριμένο τμήμα και το συγκεκριμένο μάθημαπ. Αντίγραφο αυτού του πλάνου, για κάθε τμήμα και για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, θα διαθέτει ο υπεύθυνος εργαστηρίου. Επισυνάπτεται αντίστοιχο υπόδειγμα (Υπόδειγμα 1). 

 

6.      Για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εργαστηρίου και για την αποφυγή προστριβών μεταξύ των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν το εργαστήριο τηρείται βιβλίο συμβάντων, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται, είτε διαπιστωθεί πρόβλημα είτε όχι, από κάθε εκπαιδευτικό που χρησιμοποιεί το εργαστήριο. Στην περίπτωση που το εργαστήριο το χρησιμοποιεί μόνο ένας εκπαιδευτικός, τότε η ενημέρωση αρκεί να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις προβλημάτων. Υπόδειγμα για το βιβλίο συμβάντων επισυνάπτεται (Υπόδειγμα 2).

 

7.      Η τήρηση του Βιβλίου Συμβάντων είναι απαραίτητη. Υπεύθυνος γι’ αυτό είναι ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής του σχολείου στο οποίο υπάγεται το σχολικό εργαστήριο. Στα ΣΕΚ την εποπτεία του Βιβλίου Συμβάντων έχει ο Δ/ντης τους και τηρείται από τον υπεύθυνο εργαστηρίου.

 

8.      Για τη χρησιμοποίηση του εργαστηρίου με σκοπό τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων από το σχολείο ή άλλους δημόσιους φορείς, εκτός των θεσμοθετημένων επιμορφώσεων του ΥΠΕΠΘ, απαιτείται προηγουμένως έγκριση του Διευθυντή του Σχολείου ή του ΣΕΚ και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Β’θμιας Εκπ/σης ή του Γραφείου. Επίσης θα πρέπει:

A.     Ο φορέας διοργάνωσης των σεμιναρίων  να ενημερώσει άμεσα τον Δ/ντή του σχολείου ή του ΣΕΚ  καθώς και τον υπεύθυνο  ΠΛΗΝΕΤ της Δ/νσης Δ.Ε. σχετικά με τη χρονική περίοδο, τη διάρκεια και τους στόχους των σεμιναρίων, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

B.     Να οριστεί ένας υπεύθυνος για τη χρήση του εργαστηρίου Πληροφορικής από το Διευθυντή του σχολείου ή του ΣΕΚ, (όχι απαραίτητα ο εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος και εντός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου ή του ΣΕΚ), για όλο το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των σεμιναρίων και να ενημερωθεί σχετικά ο υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ της Δ/νσης Δ.Ε. Ο υπεύθυνος αυτός πρέπει να φροντίζει, ώστε ο χώρος του εργαστηρίου Πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ και ο εξοπλισμός να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση μετά από κάθε χρήση.

 

Τέλος σας  υπενθυμίζουμε ότι:

  1. ο βιντεοπροβολέας σε όποιες Σχολικές Μονάδες υπάρχει,   αποτελεί μέρος του εξοπλισμού του   Εργαστηρίου Πληροφορικής και πρέπει να εγκαθίσταται άμεσα προς χρήση.

 

  1. Όλα τα παραπάνω αφορούν συνολικά και χωρίς καμία εξαίρεση τα εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ. Καταργείται λοιπόν, με την παρούσα, η εγκύκλιος  Γ2/4989/3-12-2000, που αφορά τα Σχολεία που είχαν ενταχθεί στην πρόγραμμα ενέργεια 1.1.β και 1.4.γ  («Οδύσσεια»). Στο εξής όλα αυτά τα εργαστήρια θα χρησιμοποιούνται όπως και όλα τα υπόλοιπα εργαστήρια Πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ, σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο.

 

                                                                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

                                                                                                                

                                                                                            ΠΕΤΡΟΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΥ

 

 

Συνημμένα

1.        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (Σελ. 1)

2.        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (Σελ. 1)

Εσωτερική Διανομή

1.        Γραφείο Υπουργού

2.        Γραφείο Υφυπουργού

3.        Γραφείο Γεν. Γραμματέα

4.        Γραφείο Ειδ. Γραμματέα Κου Δ. Παπαϊωάννου

5.      ΔΣΔΕ Τμήμα Δ’

  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟ:

 

ΤΜΗΜΑ:

 

ΜΑΘΗΜΑ :

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :

 

Νο ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

 

 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

 

Δ/ΝΣΗ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ………………………………………

 

ΣΧΟΛΕΙΟ…………………………………………………………..

 

ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΔ.

ΩΡΑ

ΤΜΗΜΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ